Referencje

Po zapoznaniu się z naszą
ofertą oraz na Państwa
życzenie jesteśmy gotowi przedłożyć listę referencyjną ponad 100 przedsiębiorstw


EKO Środowisko Bielsko

Podstawowa oferta w obszarze OCHRONY ŚRODOWISKA obejmuje:


Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie:

 • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • poboru wód,
 • składowania odpadów,
wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową (przekazywaną do Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).

Opracowania i ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza:

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • zgłoszenia organom ochrony środowiska eksploatowanych i projektowanych instalacji
 • przeglądy ekologiczne zakładów
 • wyliczenia efektów ekologicznych modernizowanych obiektów – w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska


Opracowania i ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami:

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • informacje o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne
 • wnioski niezbędne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów


Opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

 • operaty wodno-prawne na odprowadzanie ścieków deszczowych, przemysłowych i innych
 • operaty wodno-prawne na pobór wody z ujęć
 • projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • projekty modernizacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków


Opracowania i ekspertyzy z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami:

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
 • analizy uciążliwości akustycznej obiektów projektowanych i istniejących


Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć istniejących i projektowanych:

 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody,
 • karty informacyjne przedsięwzięć,
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
dla obiektów projektowanych, modernizowanych (zmiana profilu działalności, technologii, rozbudowa)
lub istniejących (według zaleceń organów kontroli).

Pomiary i badania:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
 • pomiary emisji hałasu do środowiska
 • pomiary skuteczności działania instalacji wentylacyjnych i odpylających


Doradztwo, konsulting oraz pełna bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące informowanie o obowiązkach, wynikających z nowych uregulowań prawnych w ochronie środowiska,
 • nadzór nad prawidłowością gospodarki wytworzonymi odpadami (weryfikacja miejsc magazynowania, weryfikacja kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów),
 • nadzór nad przestrzeganiem nakazów z obowiązujących decyzji OŚ, wydanych przez właściwe organy administracji państwowej,
 • nadzór nad realizacją obowiązków Zakładu wynikających z prawa ochrony środowiska,
 • reprezentowanie Zakładu przed urzędami administracji państwowej w tematach ochrony środowiska,
 • reprezentowanie Zakładu podczas kontroli WIOŚ i inspekcji OŚ,
 • nadzór nad sprawami urzędowo - administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska (analiza nowych inwestycji pod względem wymagań przepisów prawnych ochrony środowiska),
 • pomoc prawna w zakresie ochrony środowiska, w tym przygotowywanie wystąpień do organów ochrony środowiska.

Niniejsza oferta stanowi standardowy zakres wykonywanych usług.

Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualne, a kosztorys usługi nie stanowi
dodatkowych kosztów dla Inwestora.

Przygotowanie kosztorysu obejmuje:

 • wizję lokalną,
 • analizę konkretnego zagadnienia,
 • wycenę usługi.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.
Zapraszając Państwa do skorzystania z oferty naszych usług jesteśmy gotowi udzielić niezbędnych informacji i porad prawnych.

Z poważaniem
Andrzej Waluś
© www.EkoKomplex.pl


tematyka strony:

Raporty środowiskowe Śląsk

,

opłaty środowiskowe Bielsko

,

decyzje środowiskowe Bielsko Biała

, pozwolenia, zezwolenia,

decyzje środowiskowe Bielsko

,

ochrona środowiska Cieszyn

,

ochrona środowiska Żywiec

,

Raporty środowiskowe Bielsko

,

ochrona środowiska Wadowice

,

ochrona środowiska Pszczyna